Categorieën
Non classé

Persbericht : De onderhandelingen in Comité C van de Plaatselijke Besturen: het verhaal van de gewestregering en Casper het spookje

Hogere lonen voor de werknemers van de openbare ziekenhuizen, van de 19 gemeenten, van de 19 OCMW’s en van de Verenigingen Hoofdstuk XII, daar vecht de sector Lokale en Regionale Besturen al meer dan twee jaar voor. Dat personeel wordt inderdaad beduidend minder betaald dan de collega’s van het Waals of het Vlaams gewest.

In 2020, kreeg het gemeenschappelijk vakbondsfront eindelijk gehoor en werd er een enveloppe van zo’n 170 miljoen, gespreid over de hele duur van de legislatuur, vastgelegd door de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest om de lonen van de lokale ambtenaren te herwaarderen.

De pandemie die het land treft sinds maart 2020 heeft de onderhandelingen afgeremd en de sociale partners kregen niet de mogelijkheid om ernstig te praten over de budgettaire spreiding die door de overheid van het gewest werd vooropgesteld.

Alle werknemers ontvingen een forfaitaire premie van 500 euro bruto voor het jaar 2020 (enveloppe van 15 miljoen euro), wat duidelijk een vooruitgang is, maar wel niet de loonsverhoging waarop het personeel rekende.

Eén jaar later en na enkele politieke verklaringen van minister Bernard Clerfayt die ruime media-aandacht kregen, lijken de onderhandelingen in Comité C te stokken ondanks het aandringen van het gemeenschappelijk vakbondsfront en de steeds toenemende kwetsbaarheid van de minst betaalde werknemers.

Tijdens de gezondheidscrisis oogstten de openbare diensten volop applaus. Hun belang en hun onverdroten inzet ondanks de bijzonder moeilijke omstandigheden werd erkend en het is vandaag dan ook hoog tijd dat de gewestregering haar verantwoordelijkheden neemt en begint te onderhandelen over de beloofde loonsverhogingen.

Het Comité C van de Plaatselijke Besturen van het Brussels hoofdstedelijk Gewest komt samen op 1 april 2021. Er zal nog eens op gewezen worden dat de lonen van het lokaal overheidspersoneel ruim onvoldoende zijn, in die mate zelfs dat vele werknemers beetje bij beetje in armoede terechtkomen. Een schande voor de hoofdstad van de Europese Unie! De huidige spookhouding van de gewestregering is onuitstaanbaar en de vakbonden zijn niet van plan om Casper te spelen.

Wij vragen een duidelijke vergaderkalender tot einde juni 2021 om een permanent karakter te kunnen geven aan het sociaal akkoord van de herfst 2020, goed wetende dat we zeker niet, zoals vorig jaar het geval was met de eenmalige premie en de aanmoedigingspremie voor het personeel van de rusthuizen, voor voldongen feiten geplaatst willen worden en een protocol voorgeschoteld krijgen dat, door tijdsgebrek, “te nemen of te laten” is. Een aantal politieke lokale overheden betwisten het principe, beslist door het Brussels Parlement, dat zij de kosten van de baremieke verhogingen – waarvoor wij terugwerkende kracht eisen tot 1 januari 2021 – uit eigen zak mee zouden moeten bekostigen. Maar voor ons doet het er niet toe, wij gaan onderhandelen opdat de werknemers zouden krijgen waar ze recht op hebben.

Komt er geen kalender en komt er geen duidelijk antwoord van Comité C, dan keren we terug naar het personeel van de lokale besturen en vragen we een mandaat voor minder ludieke acties dan wat we vandaag organiseren.

Het gemeenschappelijk front heeft vertrouwen in een gegeven woord maar het heeft tastbare resultaten nodig voor de werknemers die al jaren wachten op een erkenning van hun inzet.

Bovendien zijn die onderhandelingen voor hogere lonen maar het eerste deel van de eisen van de werknemers. Het gemeenschappelijk front wijst erop dat er ook gewestelijke onderhandelingen gepland moeten worden voor nog andere eisen.

Het gaat dan meer bepaald over de statutarisering van het personeel, de toepassing van een echt welzijnsbeleid voor de werknemers en de invoering van een collectieve arbeidsduurvermindering. Die laatste eis moet ook onderzocht worden als een mogelijke oplossing voor de huidige sociale en economische crisis als gevolg van de pandemie. Inderdaad, de arbeidstijd verminderen van zij die werk hebben, zonder aan de lonen te raken, kan – door nieuwe aanwervingen – meer arbeidstijd opleveren voor wie geen of weinig werk heeft en kan in fine voor een vermindering van de werkloosheidskosten zorgen en tegelijk voor meer welzijn voor iedereen.

Uit respect voor de geldende sanitaire maatregelen, roepen we niet op tot het bijeenbrengen van personeel, maar we nodigen hen uit om zich massaal per e-mail aan de regionale regering te melden.

Bijkomende informatie

Maxime Nys                     Gewestelijk Secretaris ACOD LRB-Brussel             0498 06 93 30

Rudi De Coster                 Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten  0477 77 06 63

Brigitte Collin                   Voorzitster VSOA LRB-Brussel                                  0477 614 842

Categorieën
Non classé

Aan alle dames een fijne vrouwendag gewenst!

Neem kennis van onze boodschap op deze bijzondere dag.

Gelijke kansen? Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is helaas nog geen werkelijkheid.  In vergelijking met mannen krijgen vrouwen minder promotie- en opleidingskansen.

 • De loonkloof is nog steeds niet weggewerkt. De verklaring voor de loonkloof schuilt vooral bij de beroepskeuze en dus de studiekeuze, het deeltijds werken, rolkeuzes in de sociale sfeer, bij de verdeling van huishoudelijke taken en bij de opvoeding van de kinderen.
 • Op het vlak van pensioenen blijft ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaan. Vrouwen hebben doorgaans een kortere loopbaan, lagere lonen, bekleden lagere functies, werken vaker deeltijds. Dat heeft ook zijn weerslag in een lager pensioenbedrag. De pensioenminister belooft elke nieuwe maatregel te onderwerpen aan een gendertest.
 • Elke crisis vergroot de ongelijkheid. Dat geldt ook voor de coronacrisis.

We mogen niet toestaan dat deze gezondheidscrisis en de economische en ecologische crisis de rechten van de vrouw in gevaar brengen.

We willen dan ook onze dank en respect uiten aan alle vrouwen in deze bijzonder moeilijke tijden.

VSOA-Gender houdt de vinger aan de pols ondanks deze crisis.

Categorieën
Non classé

Mededeling

Beste Lid,

Volgens de wettelijke bepalingen, moet elk lid van een lokaal bestuur een formulier “aanvraag syndicale premie voor het referentie jaar 2020”, van zijn werkgever ontvangen.

Dat ingevulde en ondertekende origineel formulier stuur je ons zo spoedig mogelijk en in elk geval ten laatste voor 30 juni 2021 enkel via de post , naar uw regionaal secretariaat op het volgende adres :

NB : Er zal geen rekening worden gehouden met formulieren die via e-mail of fax worden verstuurd.

Categorieën
Non classé

Mededeling

Naar aanleiding van de overheidsrichtlijnen, worden nieuwe maatregelingen genomen.

Onze kantoren zullen open zijn van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30, de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Onze kantoren zullen op vrijdag gesloten zijn maar we blijven bereikbaar per mail op het adres contact@slfpvsoa.be.

Zorg voor jezelf.

Categorieën
Non classé

Opnieuw vereenvoudigde procedure voor aanvraag tijdelijke werkloosheid

tijdelijke werkloosheid

27.03.2020

Ook contractueel personeel in de openbare diensten kan op beslissing van de werkgever in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Wat moet je doen?

Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, werd via sociaal overleg beslist om de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid én de bijhorende formaliteiten sterk te vereenvoudigen, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Maar het is te kort door de bocht om te stellen dat dit ‘automatisch’ gaat.

Werkgevers moeten de tijdelijke werkloosheid aanduiden in de Aangifte Sociaal Risico.

Werknemers moeten een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis indienen bij de uitbetalingsinstellingen.

Ook contractueel personeel in de openbare diensten kan op beslissing van de werkgever, bijvoorbeeld het gemeentebestuur, in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst.

Je bent bijvoorbeeld een contractueel medewerker bij een overheidsinstelling die gedeeltelijk sluit omdat er geen telewerkbare taken zijn.

Vul een aanvraag in!

De aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is vereenvoudigd en versneld, maar verloopt niet automatisch. De werkgever moet nog altijd aangifte doen. Maar ook het personeelslid moet altijd zelf de aanvraag indienen.

 • Je moet een aanvraag C3.2. Werknemer-corona  invullen en versturen. 
 • Laden Sie das Formular C.3.2 Corona herunter (ausfüllbares PDF-Formular).
 • Vul je rekeningnummer correct in!
 • Dat formulier bezorg je ingevuld aan je VSOA-secretariaat naargelang de sector waarin je bent tewerkgesteld. Klik hiervoor op VSOA-beroepsgroepen op onze contactpagina.
 • Jouw VSOA-secretariaat zal ervoor zorgen dat je aanvraag samen met een bewijs van je VSOA-lidmaatschap onmiddellijk wordt overgemaakt aan onze zusterorganisatie ACLVB, één van de erkende betalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen.
 • Wend je niet rechtstreeks tot de ACLVB. Je aanvraag moet via het VSOA gaan.
 • De ACLVB maakt je aanvraag in orde en stuurt je dossier door naar de RVA.
 • Je bent nog geen lid bij VSOA? Je kan je hier aanmelden.

De uitbetalingsinstellingen van de vakbonden zullen er, ondanks de grote uitdagingen die de coronacrisis stelt, voor zorgen dat de dossiers voor de vele duizenden extra aanvragen snel in orde komen.

De maximumduur van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus is voorlopig beperkt tot 30 juni 2020.

Vereenvoudigde procedure

Ten gevolge van het coronavirus wordt een vereenvoudigde procedure gehanteerd. Er zijn enkel in deze situatie, voor de periode van 1 februari tot en met 30 juni 2020, een aantal crisismaatregelen afgesproken met de RVA om jouw dossier vlotter te kunnen indienen en tot uitbetaling te kunnen overgaan.

Waaruit bestaat de vereenvoudiging:

 • Je zal geen C3.2 controlekaart krijgen van je werkgever. Je moet dus ook geen document meer bijhouden om op het einde van de maand in te dienen om je tijdelijke werkloosheidsuitkering uitbetaald te krijgen;
 • Er zal een vereenvoudigde aanvraag gebeuren via onze tussenkomst door de ACLVB aan de RVA met jouw basisgegevens.
   
 • De werkgever zal van zijn kant de nodige elektronische documenten tijdig moeten doorsturen aan de RVA opdat je jouw tijdelijke werkloosheidsuitkering kan ontvangen.

Hoe ontvang je jouw uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

 • De werkgever staat in voor de elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij de RVA. Op basis van deze aangifte zal de ACLVB als uitbetalingsinstelling, overgaan tot uitbetaling van jouw uitkering. Informeer tijdig bij je werkgever of hij deze stappen ondernomen heeft.

Categorieën
Non classé

François Fernandez-Corrales herkozen als VSOA-voorzitter

francois herkozen

Een uitzonderlijke tijd noodzaakt uitzonderlijke verkiezingen. Door de coronacrisis kon de geplande Algemene Vergadering van 14 november 2020 niet fysiek doorgaan.

Op 5 en 6 november organiseerde het VSOA bijgevolg voor de allereerste keer in zijn geschiedenis, de verkiezing van zijn Algemene Voorzitter op elektronische wijze. Al hadden we graag onze mandatarissen willen ontmoeten, debatteren en een gezellig moment willen delen. Het coronavirus besloot anders.

François Fernandez-Corrales werd herkozen als Algemeen Voorzitter van het VSOA met 94% van de stemmen en zet hiermee zijn mandaat verder na de eerste verkiezing van 22 november 2014.

We feliciteren hem en danken hem ook voor zijn onbaatzuchtige en nooit aflatende inzet voor onze vakorganisatie tijdens de afgelopen zes jaar.

Voorzitter Fernandez in zijn dankbericht: “Deze herverkiezing smaakt me bitter. We leven op dit moment niet op een normale manier. Onze vrijheden zijn beperkt en teveel mensen worden getroffen door het virus of door de economische en sociale situatie die het gevolg is van deze pandemie. Dit is niet het moment om te vieren, maar om onze solidariteit te versterken”.

Categorieën
Non classé

Tijd voor solidariteit

françois

Sinds enkele weken beleven we geen tweede COVID-golf, maar een ware Tsunami die dreigt onze ziekenhuisdiensten, onze rusthuizen en onze ambulancediensten weg te vagen, met de gruwelijke gevolgen die daaruit zullen voortvloeien.
Het is daarom tijd voor solidariteit, voor onderlinge steun en vooral voor verantwoordelijkheid van iedereen die een rol speelt in de strijd tegen deze pandemie.

In oktober kwam, eindelijk, een volwaardige regering tot stand. Dat was geen luxe in de huidige omstandigheden. We wilden geen tijd verliezen en naar aanleiding van het regeerakkoord heeft het VSOA zijn memorandum aan de premier, de minister van Ambtenarenzaken evenals aan de minister van Pensioenen overgemaakt.  

Een eerste telefonisch contact met de minister van Ambtenarenzaken vond al plaats op 13 oktober en daarna hebben we onze studie over de contractualisering van het openbaar ambt naar haar gestuurd. We kijken uit naar haar beleidsnota om vooruit te kunnen gaan.

 Op 22 oktober ontving de minister van Pensioenen de drie representatieve vakorganisaties. De minister wilde ons infomeren over de manier waarop ze de invoering van de pensioenhervorming, die in het regeerakkoord is opgenomen, zou aanpakken. We hebben haar onze bezorgdheid, en ons onbegrip laten weten. Eerst en vooral omdat het regeerakkoord bepaalt dat de pensioenhervorming moet klaar zijn tegen september 2021.

Ten tweede, omdat er in het regeerakkoord geen spoor is van de uitvoering van het akkoord gesloten in Comité A voor de zware beroepen. Ten slotte lieten we haar weten dat de beoogde hervorming de vrouwen nog steeds discrimineert.

We stuurden ook in gemeenschappelijk front een brief naar de premier. Het is uitkijken naar zijn antwoord.

We staan voor grote uitdagingen op zowel syndicaal als maatschappelijk vlak. Laten we er samen voor zorgen dat het VSOA paraat staat voor ieder van u.

Wij zullen samen onze leden helpen om deze moeilijke momenten door te komen. Solidariteit is geen ijdel woord, het gaat om onze kostbaarste waarden van vrijheid en verdraagzaamheid. We moeten meer dan ooit deze crisissen, die ons allen aantasten, samen overstijgen: de gezondheids-, de sociale en de financiële crisis. Solidariteit zal meer dan ooit het sleutelwoord zijn voor ons vermogen tot herstel.

Zorg goed voor uzelf en laten we goed zorgen voor de anderen.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

Categorieën
Non classé

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten

Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020.

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens coronamaatregelen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Bron : http://www.rva.be

Categorieën
Non classé

Een historisch akkoord voor de federale zorgsectoren werd
op 7 juli 2020 bereikt.

Het zal in de maand september op het Parlement voorgelegd worden. Daarna zullen we de definitieve onderhandelingen over de verschillende aangenomen punten hervatten.

Voor dat akkoord wordt een budget van 600 miljoen euro ter beschikking gesteld, waarvan 500 miljoen gedeeltelijk zullen bestemd zijn voor de loonopwaardering via IFIC en 100 miljoen voor de kwalitatieve verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Bij die 600 miljoen worden nog 400 miljoen euro uit het Zorgpersoneelfonds toegevoegd, die zullen dienen voor de verbetering van de werkvoorwaarden van het zorgpersoneel en het optimaliseren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.  

Voor wat de lonen betreft, wordt een federale drieledige werkgroep opgericht met het oog op de studie over de implementering van het IFIC om rekening te houden met de specificiteiten van de openbare sector op dat gebied. Daarbij komt nog de erkenning van de elders opgedane vaardigheden.

Tenslotte, een samenvoeging van de attractiviteitspremie en de eindejaarspremie, met als uiteindelijk doel het bereiken van een 13e maand.

Buiten dat loonluik werden kwalitatieve maatregelen beslist met het oog op de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het evenwicht tussen beroeps- en privéleven, met onder andere het recht op 3 opeenvolgende verlofweken per jaar, individuele opleiding, de opleiding van de vertegenwoordigers van de werknemers en stabielere arbeidsvoorwaarden.

Andere structurele verbeteringen staan eveneens op het programma, in een eerste fase zullen immers de hoofdverpleegkundigen uit de financieringsnorm getrokken worden, waardoor een bijkomende verpleegkundige in elke dienst zal kunnen toegevoegd worden. Nieuwe normen moeten uitgewerkt worden voor de andere personeelsleden om de zorgketen te waarborgen en de werklast te beheren.

Om in de vervangingen te voorzien, zullen mobiele multidisciplinaire teams opgericht worden.

Bij sanitaire crisis wordt voorzien dat strategische voorraden worden aangelegd en de nodige middelen worden vrijgemaakt om het personeel, dat ter beschikking van de Covid-eenheden zou moeten gesteld worden, te kunnen opleiden.                    

Wees er gerust in, we zullen aandachtig zijn voor de toepassing van die maatregelen.

Patricia CHENOY

Nationaal Voorzitster van VSOA-LRB

Categorieën
Non classé

Hervatting van de activiteiten

Ons nationaal secretariaat is sinds 25 mei opnieuw aan het werk.

Er werden maatregelen genomen zodat elke medewerkers apart in een bureel kan werken. 

Bovendien werden de verschillende vergaderingen die in onze gebouwen hadden moeten plaatsvinden, geannuleerd tot 31 december 2020.

Ons nationaal secretariaat is enkel toegankelijk op afspraak. Bel ons daarvoor op het nummer 02 201 14 00.

Zorg voor jezelf en degenen die je dierbaar zijn.